Feed on
Posts
Comments

Återtagandeförbehåll är vanligt för maskiner och liknande om inte köparen betalar för varan i samband med leverans.

Återtagandeförbehåll

Enligt köplagen kan en säljare häva ett avtal om denne har skälig anledning att anta att köparen inte kan betala för beställda varor, köplagen (KL) 54 §, eller vägra att leverera godset till dess att betalning sker (detentionsrätt) jämlikt 10 § KL, eller stoppa leveransen jämlikt 61 §. Med andra ord, en säljare är inte skyldig att leverera varor till en kund som inte kan betala. Kredit är ingen mänsklig rättighet.
Återtagandeförbehåll – en försäkring mot förlust.

Har köparen mottagit varan får säljaren endast ta tillbaka varan om säljaren förbehållit sig denna rätt (KL 54 § sista stycket), så kallat återtagandeförbehåll.

Återtagandeförbehållet är formlöst, det behövs inget skriftligt avtal för att vara giltigt. Återtagandeförbehållet kan även vara konkludent, det vill säga inte direkt uttalat utan underförstått. Avtalet om återtagandeförbehåll måste ha avtalats före överlämnandet av varan eller senast samtidigt därmed. Återtagandeförbehållet medger seprationsrätt vid köparens konkurs eller möjlighet till handräckning.

Seprationsrätt betyder att säljaren har rätt att ta tillbaka en vara som inte är betalad fastän köparen har gått i konkurs. Normalt är att en säljare inte kan ensidigt ta tillbaka en vara som är levererad men inte betald.
Begränsning av återtagandeförbehåll

Alla varor omfattas inte av återtagandeförbehåll, även om ett avtal finns. En tvättmaskin som leveras till en kund och installeras kundens hus/fastighet ger inget skydd för säljaren även om återtagandeförbehåll finns. Leveras däremot en tvättmaskin till en fastighet som köparen hyr har säljaren rätt att ta tillbaka en obetald maskin med hänvisning till återtagandeförbehållet.

Det är nämligen så att i jordabalken räknas det upp många olika saker som anses tillhöra en fastighet. Köper man ett hus är det självklart att tvättmaskin, spis, räcken, fastmonterade lysen eller liknande tillhör köpet och att inget särskilt avtal om detta behövs. Det som omfattas jordbalken kan inte återtas av säljaren med hänvisning till att det inte är betald.

Om en hyresgäst tillför fastigheten olika saker räknas de maskinerna eller utrustningen inte som fastighetstillbehör enligt jordabalken. Det är bara ägaren till både fastigheten och utrustning som är fastighetstillbehör.

En hyresgäst ska nämligen inte behöva bli drabbad om hyresvärden går i konkurs. Konkursförvaltaren kan inte sälja saker som inte ägs av den som går i konkurs.

Inte heller kan saker som är avsedda att förbrukas omfattas av ett giltigt återtagandeförbehåll. Glödlampor, tapeter eller annat material är inte avsed för stadigvarande bruk. Saker med begränsad livslängd kan inte omfattas.

Comments are closed.